-Hakkımızda-
  • Tarihçe: Gazi Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURK-CE-MER), 05.11.2010 tarihinde 27750 sayılı Yönetmelik ile kurulmuştur. Merkezimiz kurulduğu günden beri Prof. Dr. İzzet Özgenç yönetiminde faaliyetlerine devam etmektedir.

 

  • Merkezimizin Misyonu: Merkezimiz aşağıdaki amaçlarla kurulmuştur:

1.  Mukayeseli ceza hukukundaki gelişmeleri ve güncel tartışmaları takip etmek,

2. Ulusal ve uluslararası alanda ceza hukukuna ilişkin sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm yolları geliştirmek,

3. Ceza hukukuna katkıda bulunmak ve ayrıca AB ile işbirliğini geliştirmek amacıyla bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek ve etkinlikler düzenlemek.

 

  • Merkezimizin Vizyonu: Merkezimizin vizyonu; kişi hak ve özgürlüklerinin, kamu düzen ve güvenliğinin, hukuk devletinin, kamu sağlığının, çevrenin ve toplum barışının korunması amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası alanda ceza hukuku doktrin ve uygulamasına katkıda bulunmaktır.

 

  • Merkezimizin hedefleri: Merkezimiz misyonuna yönelik olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunmayı hedefler:

a) Ceza hukuku ve bağlantılı alanlarda, ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kolokyum ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bunlara katılmak,

b) Ceza hukuku ile ilgili konularda yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,

c) Merkezin amaçlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

ç) Faaliyet alanıyla ilgili gerekli donanımı kurmak, ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak,

d) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları ve üretimi gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlardan yararlanmak ve işbirliği yapmak,

e) Bu alanda faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluş personeline yönelik düzenli, bilimsel, mesleki nitelikli olgunlaşma ve uzmanlaşma kursları, seminerleri ve benzerlerini açmak ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak,

f) Faaliyet alanları ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik ve yayınları yapmak.